Regulamin

Regulamin wypożyczalni sprzętu kajakarskiego

 

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem oraz informacjami przedstawionymi na stronie: http://nakajak.com/.
 2. Klient korzystający z wypożyczalni nie bierze udziału w spływie kajakowym zorganizowanym przez serwis naKajak.com, którego właścicielem jest spółka Rosa Venti Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: ‭0000832586‬, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252817648‬, REGON: 385728393‬.
 3. Wypożyczalnia jedynie udostępnia i dostarcza zamówiony sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 4. W celu wypożyczenia sprzętu należy dokonać przedpłaty zgodnie z informacjami na formularzu rezerwacji.
 5. Płatność może być zrealizowana:
  gotówką bądź kartą przed rozpoczęciem spływu,
  przed spływem na podstawie faktury
  przed spływem poprzez serwis szybkich płatności TPAY obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności S. A.
 6. W przypadku zwrotu kaucji za spływ, zwracana kwota zostanie pomniejszona o prowizję serwisu obsługującego płatności elektroniczne.
 7. Wypożyczalnia może nie wydać sprzętu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Odmowa wydania sprzętu nie wiąże się ze zwrotem opłaty za rezerwację.
 8. Rezerwacje można bezpłatnie zmienić, zmniejszyć bądź anulować na 24h przed spływem. Późniejsza rezygnacja nie wiąże się ze zwrotem opłaty za rezerwację. /li>
 9. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 10. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 11. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie. Firma może narzucić dodatkową opłatę za czyszczenie sprzętu, jeśli sprzęt będzie nadmiernie ubrudzony – dotyczy to szczególnie kamizelek. Opłata za czyszczenie 1szt. kamizelki wynosi 20zł.
 12. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wspólnie przez Wypożyczającego i Wypożyczalnię. W przypadku oznaczenia konkretnego dnia odbioru, bez wcześniejszego podania godziny, doba wypożyczenia kończy się o godzinie 19.00. Za spóźnienie Wypożyczającego (bez uprzedzenia Wypożyczalni), Wypożyczalnia może naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 20 złotych od każdego wypożyczonego kajaka za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia.
 13. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji wypożyczenia sprzętu z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykorzystanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku Wypożyczalnia zwróci przedpłatę w ciągu 14 dni po potrąceniu kosztów transakcyjnych w wysokości 5 złotych.
 14. Za sprzęt niezwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej ceny wypożyczenia.
 15. Osoby nieletnie mogą płynąć pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich życie, zdrowie i ewentualne szkody.
 16. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody wobec osób trzecich.
 17. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 18. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 19. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.
 20. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 21. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.